آیا فرشتگان نیز دارای عقل می‌ باشند؟

دسته بندی: مذهبی آیا فرشتگان نیز دارای عقل می‌ باشند؟

پرسش در مورد اینکه آیا فرشتگان نیز دارای عقل می‌ باشند
آیا ملائکه و فرشتگان از عقل بهره می‌برند؟ یعنی عقل دارند؟ دلیل آن چیست؟ عقل چیست؟
پاسخ اجمالی
عقل دارای معانی متعددی است و استناد بیشتر این معانی به ملائکه صحیح است؛ و مطمئناً فرشتگان نیز از قدرت عقل به این معانی بهره‌مندند:
۱. عقل به معنای درک و تمییز خیر از شر.
۲. عقل به معنای خود‌اشعاری و خود‌آگاهی.
۳. عقل به معنای قدرتی که به وسیله آن خدا پرستش شود و بهشت به دست آید.[۱]
دلیل این ادعا آیات و روایاتی است که جایگاه و وظایف فرشتگان را بیان می‌کنند.[۲]
البته، برخی از معانی عقل را نمی‌توان به فرشتگان استناد داد؛ و آن عبارت است از عقل حسابگر و ابزاری.
توضیح این‌که گاهی مقصود از عقل همان چیزی است که در فرهنگ غرب به “عقل ابزارى”، “عقل جزئى‏”، یا “عقل استدلال‌گر” نیز یاد می‌شود. این عقل ابزارى معطوف به دنیا و زندگى دنیوى است و کارى با آخرت انسان ندارد. عقلى است که ابزار رسیدن به امیال و شهوات انسان را فراهم می‌کند؛ از این‌رو این عقل در طول شهوت و در خدمت آن است، نه در عرض و معارض آن. جهت‌گیرى اصلى عقلانیت ابزارى و حسابگر در این اصطلاح، تسلط آدمى بر طبیعت است. عقل ابزارى معطوف به معاش است، و به طور کلى عبارت است از قدرت و شعورى که انسان با استفاده از آن به معاش خود سامان می‌دهد و به زندگى دنیوى مطلوبش دست می‌یابد.[۳] روشن است چنین عقلی را نمی‌توان به فرشتگان نسبت داد.

[۱]. ر. ک: پاسخ ۱۱۳۴۳.
[۲]. ر. ک: پاسخ ۱۸۵۳.
[۳]. ر. ک: پاسخ ۱۷۵.
منبع: با ما بخون ، اسلام کوئست