ریشه اختلاف در ما آدم‌ ها چیست؟

دسته بندی: مذهبی ریشه اختلاف در ما آدم‌ ها چیست؟

خلاصه پرسش در مورد ریشه اختلاف در ما آدم‌ ها
ریشه اختلاف در گرایش و پیروی انسان‌ها از «عقل» و «نفس اماره» چیست؟ آیا انسان در همه چیز اختیار دارد؟!
پرسش
سلام؛ ریشه اختلاف در ما آدم‌ها چیست؟ چرا یکی از عقل استفاده می‌کند، یکی از نفس اماره؟ ما که قبل از آفرینش خداوند وجود نداشتیم و هر چه هست خود خدا آفریده است؟
پاسخ اجمالی
اختلاف انسان‌ها گاهی در امور غیر اختیاری است؛ مانند این‌که در چه محیط و از چه پدر و مادر به دنیا می‌آیند؟ یا شکل و اندازه جسم و بدن آنها چگونه است؟ اختلاف در این امور لازمه زندگی طبیعی است.[۱]
اما گاهی اختلاف انسان‌ها در امور اختیاری است؛ نظیر نوع رفتاری که از انسان سر می‌زند یا افکار و عقایدی که دارد؛ منشأ این اختلاف، وجود اراده و اختیار در انسان است؛ خداوند انسان را به‌گونه‌ای آفرید که اراده و اختیار از او جدا شدنی نیست؛ اختلاف انسان‌ها در عقاید و افکار از آثار اختیار و اراده‌ی انسان است. همان‌گونه که اختلاف انسان‌ها در رفتار و کردار ناشی از اراده و اختیار او است.[۲] به عبارتی خداوند راه‌های مستقیم و درست را نشان داده است و نیز قدرت عقل را در اختیار او قرار داده است، اما او مختار است که از عقل خود استفاده کند یا گوش به وسوسه­های شیطان داده و تابع نفس اماره خود باشد.
خلاصه این‌که خداوند هر چند از نظر تکوین انسان‌ها را آزاد آفرید، اما از نظر تشریع دستور داده تا دارای افکار، عقاید و اعمال صالح و درست باشند.

[۱]. ر. ک: ۲۰۵.
[۲]. ر. ک: ۵۱.
منبع: با ما بخون ، اسلام کوئست