گیاه «بادرنجبویه» در روایات

دسته بندی: مذهبی گیاه «بادرنجبویه» در روایات

چه روایاتی درباره گیاه «بادرنجبویه» داریم؟
پرسش
آیا روایاتی درباره «بادرنجبویه» داریم؟ آیا این گیاه، چای امام علی(ع) بوده است؟
پاسخ اجمالی
آنچه در مورد باذروج یا بادرنجبویه،[۱] در روایات آمده، صرف نظر از بررسی سندی آنها چنین است:
۱. پیامبر خدا(ص): «بادرنجبویه، سبزى پاکیزه‌اى است. گویا می‌بینم که در بهشت روییده است».[۲]
۲. امام على(ع): «رسول خدا(ص) به باذروج نگریست و فرمود: این، بادرنجبویه است. گویا که رویشگاه آن‌را در بهشت می‌نگرم».[۳]
۳. امام على(ع): «نزد رسول خدا(ص) از بادرنجبویه – که همان باذروج است- سخن به میان آوردند. فرمود: سبزىِ من و سبزىِ پیامبرانِ پیش از من است. من آن‌را دوست دارم و می‌خورم».[۴]
۴. امام صادق(ع): «امیر مؤمنان علی(ع) بادرنجبویه را خیلى دوست می‌داشت».[۵]
اما اینکه اکنون از این گیاه با عنوان «چای امام علی» یاد می‌شود، چنین تعبیری در روایات وجود ندارد.

[۱]. این گیاه، نام‌هاىی گوناگونی دارد؛ مانند «باذروج»، «بادرنجبویه»، «حَوک» و … . برای آگاهی بیشتر ر. ک: لغت‌نامه دهخدا، ذیل این وازه‌ها؛ ابن درید، محمد بن حسن‏، جمهره اللغه، ج ۱، ص ۵۶۵، بیروت، دار العلم للملایین‏، چاپ اول‏، ۱۹۸۸م؛ ابن منظور، محمد بن مکرم‏، لسان العرب‏، ج ‏۱۰، ص ۴۱۸، بیروت، دار صادر، چاپ سوم‏، ۱۴۱۴ق.
[۲]. طبرسى، حسن بن فضل‏، مکارم الأخلاق، ص ۱۷۹، قم، الشریف الرضى‏، چاپ چهارم‏، ۱۴۱۲ق.
[۳]. مجلسى، محمد باقر، بحار الأنوار، ج ‏۶۳، ص ۲۱۳، بیروت، دار إحیاء التراث العربی‏، چاپ دوم‏، ۱۴۰۳ق.
[۴]. مکارم الأخلاق، ص ۱۷۹.
[۵]. کلینى، محمد بن یعقوب‏، الکافی، ج ‏۶، ص ۳۶۴، تهران، دار الکتب الإسلامیه، چاپ چهارم‏، ۱۴۰۷ق.
منبع: با ما بخون ، اسلام کوئست