4 فرشته‌ ی خورشید

فرشته‌ ای خورشید را آب‌ پاشی می‌ کند، وگرنه زمین شعله‌ ور می‌ شد!

  خلاصه پرسش «فرشته‌ای خورشید را آب‌پاشی می‌کند، و گرنه زمین شعله‌ور می‌شد!» چگونه می‌توان چنین روایتی را با دانش روز توجیه نمود؟! پرسش حدیثی از امام محمد باقر(ع) در اینترنت دیده‌ام که؛ «فرشته‌ای خورشید را آب‌پاشی می‌کند، و اگر این نبود زمین شعله‌ور می‌شد». سؤال: ۱. آیا این حدیث معتبر است؟ ۲. با توجه به پیشرفت علم نجوم، این حرف با علم نجوم ناسازگار نیست؟ قابل ذکر است که؛